Platform Ruimte voor de Jeugd vraagt politieke partijen om ‘ruimte voor de jeugd’ een volwaardige plek te geven in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In een brief aan de programmacommissies van politieke partijen doet Ruimte voor de Jeugd suggesties voor maatregelen op weg naar kindvriendelijke gemeenten. De suggesties hebben betrekking op de inrichting van woonwijken, verkeersveiligheid, sociaal speelklimaat en participatie van kinderen en jongeren.

Lees hier de volledige brief met programmasuggesties:

Aan: Programmacommissies politieke partijen ‘gemeenteraadsverkiezingen 2014’
Betreft: Ruimte voor de jeugd in de verkiezingsprogramma’s

Hilversum, juni 2013

Geachte programmaschrijvers,

Spelen is voor kinderen hun ‘dagelijks werk’. Buiten spelen, binnen spelen, alleen en samen met andere kinderen, met en zonder volwassenen in de buurt. Spelen is veelzijdig: bewegen, bouwen, ravotten, fantaseren; soms stil en ingetogen, dan weer luidruchtig en uitbundig. Spelen zorgt ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen kunnen verkennen, dat ze zichzelf en
de wereld leren kennen en zich goed kunnen ontwikkelen. 

De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid over het jeugdbeleid in de gehele breedte. Het is dus van groot belang dat gemeenten zich goede voorzieningen bieden aan álle jeugdigen. Daarmee kunnen veel problemen – en dus extra kosten – worden voorkómen. Een stevige civil society, met een goede mix van fysieke en sociale voorzieningen, biedt kinderen een solide basis in hun leven.

Voor alle partijen betekent dit winst. Kinderen hebben een fijne jeugd en kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen; jongeren krijgen de boodschap dat ze welkom zijn in de samenleving. Investeringen ‘aan de voorkant’, op basis van preventief jeugdbeleid, kunnen gedeeltelijk duurdere zorgstructuren en inzet van jeugdzorg voorkomen.

In bijgaand document geeft het Platform Ruimte voor de Jeugd enkele suggesties waarop de gemeente kan inzetten opdat uw gemeente zich met recht een kindvriendelijke gemeente kan noemen.

Wij wensen u veel succes met de verkiezingen. Kinderen en jongeren rekenen op u.
Met vriendelijke groet,
Namens het Platform Ruimte voor de Jeugd

Froukje Hajer, voorzitter

Ruimte voor de jeugd in de gemeenteraadsverkiezingen 2014

Kindvriendelijke gemeente
De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. De gemeente streeft naar een goed leefklimaat, waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en gezond kunnen opgroeien. Belangrijke aandachtspunten zijn de inrichting van woonwijken en loop- en fietsroutes, het creëren van een sociaal speelklimaat en burgerparticipatie.

De gemeente heeft aandacht voor ál haar jeugdige bewoners en biedt extra zorg aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Het internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind is daarbij leidend. Naast goede gezondheidszorg en onderwijs is ook speelruimte van belang.

De gemeente erkent het belang van speelmogelijkheden – binnen en buiten – voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van haar jeugdige inwoners. Het bieden van voldoende en kwalitatief goede ruimte en gelegenheid om te spelen vormt dan ook een essentieel onderdeel van het jeugdbeleid van de gemeente. Ook behoren kinderen veilig en – als ze daar qua ontwikkeling aan toe zijn – zelfstandig naar school, vriendjes, speelplekken en clubs te kunnen gaan.

Woonwijken
– In woonwijken is volop ruimte om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij onvoldoende ruimte op straat geeft de gemeente prioriteit aan verblijfsfuncties.
– De gemeente zorgt voor goede speelmogelijkheden in elke wijk, voor alle leeftijden en voor verschillende soorten spel. Bij eventuele bezuinigingen staan de belangen van de jeugd voorop en worden bewoners altijd betrokken. De gemeente zorgt voor het behoud van speellocaties en zoekt zo nodig met bewoners naar nieuwe vormen van beheer. Bij onontkoombare sanering van
speelplaatsen blijft de betreffende speelruimte behouden.

Routes en bereikbaarheid van voorzieningen
– Er zijn veilige loop- en fietsroutes tussen scholen, speelplekken, kinderopvanglocaties, wijkcentra en sportaccommodaties.
– Er zijn voldoende en veilige oversteekvoorzieningen over drukke verkeersaders, zodat kinderen ook veilig van de ene wijk naar de andere kunnen.

Sociaal speelklimaat
– In wijken waar dat nodig is, wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om buiten te spelen en deel te nemen aan activiteiten waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
– Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, jeugdwerk en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

Participatie
– Participeren in de samenleving betekent ook: dagelijkse samenwerking rond opgroeien en opvoeden. De gemeente beschouwt kinderen en jongeren als volwaardige burgers. De jeugd krijgt volop de ruimte om haar stem te laten horen; kinderen en jongeren krijgen de ruimte om actief mee te doen in de samenleving. Bij inspraaktrajecten let de gemeente er op dat ook kinderen en jongeren kunnen meepraten en meebeslissen. De gemeente staat positief tegenover hun initiatieven en ondersteunt en faciliteert deze actief.
– De gemeente steunt collectieve oplossingen van burgers om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Bewonersinitiatieven gericht op betere bespeelbaarheid van straat en buurt krijgen praktische steun van de gemeente.
– De gemeente staat positief tegenover voorstellen voor tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor activiteiten die de jeugd ten goede komen.

Bij de uitvoering van de WMO en de nieuwe jeugdwet zijn bovenstaande punten essentieel.