Ruimte voor de Jeugd heeft een tienpuntenplan opgesteld voor gemeenten die willen investeren in een vitale jeugd met volop ruimte voor spel. Het plan wordt op 29 januari officieel gepresenteerd tijdens het Ruimte voor de Jeugd Seminar ‘Werk maken van Spelen’.

Met ingang van 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het gezins- en jeugdbeleid in de gehele breedte. Fysieke en sociale ruimte om te spelen, is daarbij van groot belang. Dagelijks, veilig en vrij kunnen spelen is immers een basisvoorwaarde om gezond op te groeien. Mede door goede speelruimte en speelmogelijkheden te bieden aan álle kinderen, kunnen ontwikkelingsproblemen worden beperkt of voorkomen. Een stevige civil society, met een goede mix van fysieke en sociale voorzieningen, biedt kinderen een solide basis in hun leven.

De tien punten in het kort:

  1. De gemeente heeft aandacht voor ál haar jeugdige bewoners en biedt extra zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben.
  2. In buurten en wijken is volop ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij onvoldoende ruimte op straat geeft de gemeente prioriteit aan behoud of ontwikkeling van verblijfsfuncties.
  3. De gemeente zorgt voor goede formele en informele speelmogelijkheden in elke wijk, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking.
  4. De gemeente staat positief tegenover tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor activiteiten die de jeugd ten goede komen en ondersteunt dit waar gewenst.
  5. De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
  6. In wijken waar dat nodig is, wordt via jeugd- en buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om buiten te spelen en deel te nemen aan activiteiten waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
  7. Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.
  8. De gemeente erkent het belang van vrij besteedbare tijd, die kinderen naar eigen inzicht kunnen invullen.
  9. De gemeente beschouwt kinderen als volwaardige burgers. De jeugd krijgt volop de ruimte om haar stem te laten horen en actief mee te doen in de samenleving.
  10. De gemeente steunt collectieve oplossingen die burgers zelf bedenken om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen. Bewonersinitiatieven gericht op betere bespeelbaarheid van straat en buurt krijgen praktische steun van de gemeente.

Lees hier de volledige tekst van het Tienpuntenplan ‘Spelen maakt Gezond’.